BINNENKORT MEER INFORMATIE!

De meest gestelde vragen

Op 14/21/28 juli en 4 augustus 2021 hebben wij de deuren van het Poortgebouw aan de Brusselsestraat geopend voor de omgeving om kennis te komen maken met de plannen. Tijdens deze bijeenkomsten was er ook ruimte om vragen te stellen, en ook via de website hebben wij vragen over de plannen mogen ontvangen. 

De meest gestelde vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet voor u.

Wat is het verwachte traject van de revitalisatie?

De eerste helft van 2022 is de beoogde start van de eerste fase van de revitalisatie, de renovatie van het Voorhuis aan de zijde van de Brusselsestraat. De fasering voor de realisatie van het toekomstige woonzorglandschap is op dit moment nog niet definitief, dat wordt op dit moment nader uitgewerkt en is afhankelijk van de voortgang in het bestemmingsplantraject. Echter is beoogd de gehele revitalisatie van woonzorglandschap De Beyart eind 2025 gereed te hebben.  

Afstand bebouwing tot muur Hoogfrankrijk: 

De nieuwbouwblokken aan de kant van Hoogfrankrijk zullen op ten minste 5 meter van de monumentale muur worden geplaatst en vanaf maaiveld ten hoogste 3 bouwlagen hoog zijn, behoudens het gebouw direct naast The Masters. Dit gebouw (F0) zal 'in de muur' geplaatst worden, maar dan ook maximaal 3 bouwlagen hoog. 

Door de afstand die tussen de nieuwbouw en de muur wordt gehandhaafd, is het mogelijk om veel van de bestaande bomen in de tuinen te behouden. De bomen die toch gekapt worden, zullen worden gecompenseerd. 

Ook is voor de positionering het effect op Hoogfrankrijk van wezenlijk belang geweest, daarom is slechts één gebouw direct aan Hoogfrankrijk geplaatst (F1) en de rest op een redelijke afstand. Zeker het gebouw naast The Masters zal zijn primaire oriëntatie richting de tuinen van De Beyart hebben en niet richting Hoogfrankrijk om zo veel mogelijk de privacy van de bewoners aan Hoogfrankrijk te respecteren. Op dit moment is echter nog slechts sprake van volumestudies, deze worden nog uitgewerkt naar concrete gebouwontwerpen. Op de bestemmingsplankaart krijgt dat zijn vertaling in de aanduiding van bouwvlakken. 

Afstand bebouwing tot muur.PNG

Monumentale bomen/groen: 

Diverse vragen zijn gesteld of de plannen het monumentale groen niet te veel zouden aantasten. In de planvorming is een aantal uitgangspunten gehanteerd om het groen te behouden en te verbeteren, maar toch de nieuwbouw te kunnen plegen.

Afbeelding1.png

  • Het parkeren zal gaan gebeuren ond er de grond en op afstand. Waar nu op diverse plaatsen in het park geparkeerd wordt en er een doorgaande autoroute is door het park, wordt het parkeren gecentreerd in een ondergrondse garage en wordt de autoverkeerroute door het park heen verwijderd. Per auto zal alleen vanaf Hoogfrankrijk De Beyart bereikbaar worden gemaakt. Er is verkeersonderzoek gedaan om te beoordelen of de verkeersbewegingen toelaatbaar blijven. Daar waar nu parkeren is, wordt dus groen toegevoegd. Ook bovenop de parkeergarage waar de moestuin wordt gesitueerd. 
  • De positionering van de gebouwen is voor een belangrijk deel tot stand gekomen op basis van de locaties van de meest waardevolle bomen, zoals bijvoorbeeld een prachtige Vleugelnoot, de grote boom die pontificaal op de grashelling staat, of de Magnolia net ten Noorden van het Lidwinapaviljoen. Alle bomen zijn gewaardeerd door een bomendeskundige, die een uitgebreide waardebepaling gedaan van alle bomen, zodat we om de waardevolle bomen heen hebben kunnen ontwerpen. Er worden voor de bomen die alsnog gekapt worden overigens nieuwe bomen geplant en de bomen zijn allemaal jaarrond onderzocht op de aanwezigheid van fauna (vogels, en vleermuizen). Met het vervangen van de huidige parkeerplaatsen voor groenvoorzieningen, en het ondergronds plaatsen van de parkeergarage, zullen de kloostertuinen omvangrijker zijn in de nieuwe situatie. 
  • Verder wordt in het Masterplan het concept voor de Kloostertuinen beschreven. Kortweg; een aaneenschakeling van verschillende tuinen,  gebaseerd op de oorspronkelijke kloostertuinen die diverse functies hadden, van moestuin tot siertuin. De aanleiding voor de verschillende typen tuinen is veelal de reeds aanwezige kwaliteit. 
  • Als laatste is een belangrijk aspect dat het park beperkt en gecontroleerd opengesteld zal worden voor publiek, waardoor de kwaliteit van het park ook ervaren kan worden door omwonenden. Zoals gezegd 'beperkt en gecontroleerd', omdat overlast vermeden dient te worden en het park primair de tuin zal blijven van de bewoners. Delen van het park zullen dan ook geheel privétuin blijven. ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Afbeelding2.jpg

Stedenbouwkundige opzet van de nieuwe vleugel: 

Een enkele opmerking is gekomen over de nieuwe vleugel, die deels opgaat in de bestaande woonflat en deels volledig nieuwbouw is. De opmerking betreft het volgens de bewoners ervaren grote volume dat de monumentale gebouwen en het monumentale groen te veel zou aantasten. Deze vleugel creëert ruimte voor de zware zorg, die veel moeilijker in een monumentaal gebouw efficiënt is op te lossen. Het gebouw heeft dezelfde maat en schaal als het bestaande kloostergebouw. Door de positionering ontstaan hier vanuit het kloosterprincipe nieuwe binnentuinen, door de vleugel aan de westzijde, eenzelfde hoekverdraaiing mee te geven als de bestaande vleugel aan de Oostzijde. Aan de oostzijde ontstaat er in de binnentuinen voldoende ruimte voor daglichttoetreding. Een zeer uitgebreide variantenstudie in samenwerking met de Welstand- en Monumentencommissie en de Stedenbouwkundigen van de gemeente Maastricht is hieraan vooraf gegaan om tot een plan te komen dat in balans is met het bestaande groen en gebouwen. Enkele mindere hooggewaardeerde bomen zullen hiervoor moeten wijken, maar het volume is reeds aangepast om dit te minimaliseren. Er is rekening gehouden met de bomen aan de muur met de Aloysiusschool en het feit dat de brandweer nog moet kunnen passeren. 

Afbeelding3.png

Er is een suggestie gedaan om de nieuwbouw meer tussen de bestaande gebouwen te plaatsen, maar hierdoor blijven er geen bruikbare binnenhoven over en leveren alle zorgwoningen aan de hoven in op kwaliteit en wordt een efficiënte indeling van de zorgclusters belemmerd door de geringe diepte van de vleugels. Het aantal bomen dat hierdoor gehandhaafd kan blijven is minimaal. De zuidelijke tuin heeft daarnaast een functie als privétuin voor ca. 60-80 bewoners met de aandoening dementie waarvoor voldoende ruimte aanwezig moet zijn. Deze doelgroep heeft deels beslotenheid nodig, maar mag niet afgesloten worden. Door de vleugel los te houden van het Voorhuis kan deze doelgroep gecontroleerd deze tuin gebruiken zonder opgesloten te zijn. 

Bouwlogistiek: 

Tijdens de verbouwing van het Voorhuis zal de aanvoer van goederen zoveel mogelijk via de Brusselsestraat gaan met kleinere vervoersmiddelen. Incidenteel zal, tijdens deze fase, via Hoogfrankrijk worden bevoorraad. Tijdens de bouw van de nieuwbouwvolumes aan de kant van Hoogfrankrijk, zal de aanvoer via Hoogfrankrijk worden gedaan. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd om een oplossing te bedenken voor het wegdek en om de overlast van vrachtverkeer voor de buurt te beperken. Indien de uitwerking hiervan concreet is, zal deze worden voorgelegd aan de klankbordgroep en zullen we direct betrokken bewoners informeren. 

Brandweertoegankelijkheid: 

Zorgen zijn geuit over de toegankelijkheid voor de brandweer. Nu dat in delen van het park geen autoverkeer meer mogelijk is, is het van wezenlijk belang dat de brandweer nog steeds overal kan komen. Naast de aanleg van een aantal paden voor langzaam verkeer zullen daarom grasstroken met een verzwaarde fundering worden aangelegd, waardoor de brandweer nog steeds alle delen van het gebied voldoende kan bereiken. Dit is reeds afgestemd met de brandweer. 

Afbeelding4.png

Voor wie is het mogelijk om op de beyart te gaan wonen? 

De Beyart wordt een woonzorglandschap en behoudt daarmee haar maatschappelijke bestemming. De huidige Stichting Woonzorgcentrum De Beyart blijft hier gehuisvest en richt zich primair op de zwaardeere psychogeriatrische en somatische zorg. Stichting Woonzorgcentrum De Beyart is een reguliere zorginstelling en is voor iedereen met voldoende zorgvraag toegankelijk, waarbij afhankelijk van het inkomen en vermogen een eigen bijdrage wordt betaald. Gedurende de transitie zal het woonzorgcentrum gehuisvest blijven op De Beyart. Er wordt daarom gefaseerd gebouwd. Van de totaal ca. 312-375 wooneenheden, zullen er ca. 134-175 (ca. 40%) bij de stichting blijven en dus voor eenieder, ook met enkel AOW, toegankelijk zijn. 

Naast deze stichting zal het overige aanbod aan zorgappartementen in de particuliere huur worden aangeboden voor diverse, maar ook zeker lichtere, zorgbehoeften. Voorwaarde is dat er sprake is van geïndiceerde zorg  bij één van de bewoners en men ouder is dan 55 jaar. 

Het gehele complex is reeds in eigendom van de zorgvastgoedbelegger Pierval Santé, vandaar dat de zorgwoningen enkel worden aangeboden in de verhuur. Voor meer informatie om intrek te nemen in het huidige woonzorgcentrum De Beyart, kunt u terecht op de website van het woonzorgcentrum: www.debeyart.nl .